EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Central Médiacsoport Zrt. hirdetésértékesítési tevékenységéhez kapcsolódóan

A Central Médiacsoport Zrt.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2021. február 18.

I. Kötelező tájékoztatás

Adatkezelő: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

II. Az adatkezelés alapvető jellemzői

1. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (továbbiakban: GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

További fogalmak:

Partner: a Central Szolgáltatását igénybe vevő, vagy igénybe venni kívánó (jellemzően jogi) személy(ek).

Kapcsolattartó: A Centrallal ügyfél kapcsolatban lévő, vagy ilyen kapcsolat létesítését célzó kapcsolatfelvétel során a Partnerrel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban levő, vagy a Partner képviseletére jogosult nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, a GDPR szerinti érintett.

Kapcsolattartó email címe: a Partner elérésére szolgáló, kifejezetten üzleti levelezés céljára fenntartott elektronikus levelezési cím, amelyen keresztül a Partner üzleti témájú megkeresésekkel, beleértve a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket is, elérhető.

2. A Partnerrel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban levő természetes személyek számára szervezett nyereményjátékok adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás az adott nyereményjáték szabályzatában kerül rendezésre.

3. A kezelt adatok köre:

a) A Central által kezelt személyes adatok: 

–     Partner azonosítását célzó név

–        cégnév

–        telefonszám

–        email cím

–        pozíció

–        szektorbesorolás

–        szakmai érdeklődési kör

–        milyen felületen szokott hirdetni (online vagy magazin)

A kezelt adatok segítségével profilalkotás történik, amely ellen az érintett tiltakozhat. A tiltakozást az adatvedelem@centralmediacsoport.hu e-mail címre lehet küldeni. 

b) A Central egyes Szolgáltatásai kizárólag a Central Médiacsoport Zrt-vel való szerződéskötés alapján vehetőek igénybe, amely során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

 1. A Central adatkezelésének célja:

a) a Partnerrel történő kapcsolattartás;

b) ügyfélesemények lebonyolítása;

c) a Partner számára feltehetően releváns információk átadása;

d) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés;

e) a Kapcsolattartók azonosítása, a többi Kapcsolattartótól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

f) a Kapcsolattartói jogosultságok (a Kapcsolattartó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;

g) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

h) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

i) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;

j) a Szolgáltatás minőségének folyamatos javítása;

k) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

l) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése

a) A Szolgáltató adatkezelése alapulhat az érintett önkéntes hozzájárulásán, mely esetben azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Kapcsolattartó tartozik felelősséggel. A Kapcsolattartó a hozzájárulást a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétellel, vagy az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, érdeklődés, ajánlatkérés, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

b) Ezen túlmenően a Szolgáltató adatkezelése történhet a Partner általi kezdeményezés révén is, mely esetben Partner szavatolja, hogy az általa átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az érintett megfelelő és bizonyítható hozzájárulásával ahhoz, hogy a személyes adatokat a Central kezelje, és a Partner az érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmáról megfelelően tájékoztatta. Ez esetben a Partner felel az adatok valódiságáért, pontosságáért.

c) Az adatok kezelése minden más esetben a Central Médiacsoport Zrt, illetőleg harmadik személy (a Partner) jogos érdekéből történik. A jogos érdek megnevezése: üzletmenet folytonosság biztosítása, szolgáltatások jobb minősége.

 1. Az adat felvételekor adott olyan tájékoztatás, amely jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepel, jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen értelmezendő.
 1. A Central jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót a Kapcsolattartók, valamint a Partnerek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a sales.centralmediacsoport.huweboldalon történő közzététellel, és az érintett által Centrallal történő kapcsolatfelvétellel válnak hatályossá, vagy a Szolgáltatás adott Partner általi, közzétételt követő első igénybevétele alkalmával válnak hatályossá az érintettel szemben, mely esetben Partner szavatolja, hogy az adatkezelés megváltozott körülményeiről szükség szerint tájékoztatja az érintettet.
 1. A Central minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Kapcsolattartók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

III. Adatkezelés időtartama

 1. A Kapcsolattartó adatainak kezelésére kizárólag a Partnerrel fennálló itt részletezett viszonyára tekintettel kerül sor, ezért az adatkezelés időtartamát ez a tény befolyásol(hat)ja. A Central a Kapcsolattartó személyes adatait mindaddig kezeli, amíg nem jut tudomására, hogy a Kapcsolattartó már nem áll a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott kapcsolatban a Partnerrel. Az adattörlésről a Szolgáltató csak abban az esetben értesíti az érintettet, ha a törlés a Kapcsolattartó kifejezett kérésére történt.
 1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Kapcsolattartó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Partner erre vonatkozó kérése, illetve jelzése, valamint a Szolgáltató tudomásszerzése arról a tényről, hogy a Kapcsolattartó már nem áll a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott kapcsolatban a Partnerrel, illetve a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
 1. A Central a Kapcsolattartó email címét, mint a Partner üzleti levelezésére szolgáló email címet mindaddig kezeli reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából, amíg a Kapcsolattartó adatainak törlésére a fenti okok bármelyike miatt nem kerül sor.

IV. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés (Szakmai hírlevél)

Kezelt adatok köre

név, e-mail cím, cégnév, besorolás, iparági szektor, szakmai érdeklődési kör

Adatkezelés célja

Általános Adatkezelési tájékoztató III. 2. l), külön hozzájárulás esetén m)

Adatkezelés jogalapja

Név, email cím: az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai 
Egyéb megadott adatok: hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)

Adatkezelés időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig. 
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az info@centralmediacsoport.hu, az adatvedelem@centralmediacsoport.hue-mail címeken, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen.

V. Címzettek

 1. A Central Szolgáltatásai nyújtása, a Kapcsolattartók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében, valamint a weboldal üzemeltetése, és egyes ügyféleseményekhez kapcsolódóan adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket. Az adatfeldolgozók személyéről a Szolgáltató esetenként ad tájékoztatást.
 1. A hírlevél feliratkozottak számára az Active Campaign levélkiküldő rendszert alkalmazza az adatkezelő. A levélkiküldő rendszer szolgáltatója harmadik országban működik (USA), azonban az üzemeltető nyilatkozata szerint biztosítottak az európai adatvédelmi elvárások: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
 1. Egyes esetekben a Central Szolgáltatásai nyújtása érdekében a Kapcsolattartó meghatározott személyes adatait harmadik személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Kapcsolattartó ad hozzájárulást.

VI. A sales.centralmediacsoport.hu weboldal használata során felmerülő adatkezelés

 1. A Central weboldalának használata során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
 1. A Central hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból jogos érdek alapján folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:

  IP cím, dátum és időpont, böngésző, operációs rendszer, látogatott oldal.

 1. A Central által a végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Central által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. A Central által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Kapcsolattartó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Central által a Kapcsolattartó véghasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/(magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html(angol nyelven).
 1. A Central weboldalának működéséhez a Google Inc.külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaság Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását vesz igénybe. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Kapcsolattartó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Kapcsolattartók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Kapcsolattartói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

VII. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Central által szakmai rendezvényekről nyilvánosságra hozott tartalomként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az info@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni.

Rendezvényeikkel kapcsolat adatkezelésről az adatfelvételekor, illetve a rendezvényre történő jelentkezéskor adunk külön tájékoztatást.

VIII. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető a sales.centralmediacsoport.hu/adatkezeles linken.

A 2018. 05. 24-ig hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető ezen a linken.

A 2021.02.17-ig hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető ezen a linken.